Khảo sát khó khăn vướng mắc và tình hình hoạt động của HTX

Lưu ý! Mỗi HTX chỉ gửi một lần. Những ô đánh dấu * là ô không được để trống.

KS_HTX_New

Quy mô HTX

Loại hình HTX

Chọn ngành nghề cấp 1
Chọn ngành nghề cấp 2
Chọn ngành nghề cấp 2
Chọn ngành nghề cấp 2
HTX và thành viên có tham gia ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 không?
Hoạt động SXKD của HTX và thành viên có bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không?
Nội dung ảnh hưởng
HTX và thành viên có được hưởng sự hỗ trợ của TW và địa phương không?
Nội dung đã được hỗ trợ
HTX có nhu cầu hỗ trợ của hệ thống LM HTX Việt Nam để phục hồi sản xuất không?
Nhu cầu hỗ trợ