Khảo sát Liên minh hợp tác xã về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của HTX

Lưu ý! Mỗi LM HTX tỉnh/thành phố chỉ gửi một lần. Những ô đánh dấu * là ô không được để trống.

 

KS_LM.HTX

Số lượng HTX theo ngành nghề

Dịch Covid -19 ảnh hưởng như thế nào tới khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn?
Liên minh Hợp tác xã Tỉnh/Thành phố có được phân công tham gia vào các Ban chỉ đạo chống dịch không?
Địa phương có bị giãn cách bởi dịch Covid-19 không?
Địa phương có các chính sách hỗ trợ HTX không?
Nội dung
HTX có tiếp cận được với các nguồn hỗ trợ của TW và địa phương không?
Nguyên nhân:
Dự báo khả năng phục hồi sản xuất của các HTX trên địa bàn tỉnh