Chân giò muối hồng khói lợn đen vùng cao Hà Giang

1.750.000VNĐ

Chân giò muối hồng khói lợn đen vùng cao Hà Giang

1.750.000VNĐ