Gà lai Đông Tảo

900.000VNĐ

Gà lai Đông Tảo

900.000VNĐ