Gà lai Đông Tảo

120.000VNĐ

Gà lai Đông Tảo

120.000VNĐ