Gà mía Đoài Phương

Giá gốc là: 100.000VNĐ.Giá hiện tại là: 80.000VNĐ.

gà mía thịt

Gà mía Đoài Phương

Giá gốc là: 100.000VNĐ.Giá hiện tại là: 80.000VNĐ.