Thanh Long ruột đỏ của HTX Kinh doanh và dịch vụ Nông sản Tây Vĩnh Thủy (0827874797) (Sao chép)

40.000VNĐ

sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ

Thanh Long ruột đỏ của HTX Kinh doanh và dịch vụ Nông sản Tây Vĩnh Thủy (0827874797) (Sao chép)

40.000VNĐ