HTX NN Ia Sôl III

HTX NN Ia Sôl III

  • Thôn Plei Tel, Xã Ia Sôl,  H. Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
  • 0905657812
  • Chưa được đánh giá