10 HTX Thủy sản huyện Gia Viễn

10 HTX Thủy sản huyện Gia Viễn

  • Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
  • 0972683027
  • Chưa được đánh giá
13.000VNĐ
27.000VNĐ
41.000VNĐ
46.000VNĐ