Tổng hợp kịp thời khó khăn của HTX để đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ

“Theo dõi và đánh giá tình hình khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh của HTX trên địa bàn cả nước; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ HTX; tổng hợp kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX để đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ” – Một trong những nội dung quan trọng của công văn số 630/LMHTXVn-CSPT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày 15/9.”


Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam yêu cầu, trong 04 tháng cuối năm 2021, định kỳ vào ngày 05 hằng tháng, tổng hợp và gửi báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan và về tình hình khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh của HTX và kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Công văn 630 cũng đề nghị Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam là Chủ tịch và tập thể cán bộ Liên minh HTX cấp tỉnh phải bám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho các HTX nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các cơ chế và chính sách hỗ trợ của Nhà nước do các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương ban hành theo quy định tại Nghị quyết số 105/NQ-CP để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với từng loại hình HTX, lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh/thành phố phải chủ động đề xuất với các cấp, các ngành ở địa phương để được ưu tiên tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động, thành viên của HTX tham gia chuỗi cung ứng và cán bộ, nhân viên của Liên minh HTX cấp tỉnh, theo đề nghị của Liên minh HTX Việt Nam đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại văn bản số 504/LMHTXVN-CSPT ngày 04/8/2021.
Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh/thành phố phải bám sát và nắm vững các quy định và thực hiện biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 105/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương để phổ biến và tư vấn kịp thời cho HTX; nắm chắc kết quả và tác động của chính sách, cơ chế hỗ trợ đối với HTX, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với cấp ủy, chính quyền địa phương và Liên minh HTX Việt Nam.


Tổng giám đốc Liên hiệp HTX thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon-Coop), Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng HTX Việt Nam, Doanh nghiệp thành viên liên kết cấp quốc gia và Trưởng các đơn vị, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam huy động tối đa các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX cấp tỉnh để hỗ trợ cho HTX.


Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX cấp tỉnh, các ban và đơn vị để giám sát, nắm bắt và phản ánh kịp thời với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về tình hình thụ hưởng chính sách hỗ trợ của các HTX theo Nghị quyết số 105/NQ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *